Oral Medi. & Radiology

Dr. Bhadra Shah
Reader incharge HOD

Dr. Kosha Rupareliya
SR Lecturer

Dr. Sujit Patel
Tutor

Dr. Shital Chaudhary
Tutor

Dr. Vijay Bhabhor
Tutor

Dr. Qudsia Sultana Malek
Tutor

Staff Group Photo